Tanečné divadlo Alternatív

Tanečné divadlo Alternatív vzniklo ako tanečný súbor v roku 1986. Dlhé roky súbor viedla jeho zakladateľka Zuzana Lásková. Od roku 2004 pracuje súbor pod vedením Zuzany Burianovej. Viac informácii o súčasnom smerovaní súboru nájdete na www.tda.sk

Od roku 2000 je Tanečné divadlo Alternatív občianskym združením zameraným na rozvoj tanca a pohybu. Venuje sa voľnočasovým aktivitám pre všetky vekové kategórie od bábätiek až po dôchodcov. Štatutárnymi zástupcami združenia v súčasnosti sú Monika Čutková a Anna Mamojková.

Od r. 2003 má združenie na svoju činnosť prenajaté priestory prístavby Bábkového divadla na Kuzmányho 6 v Žiline, kde vytvorilo a prevádzkuje Centrum pohybu a tanca LABYRINT. Je to priestor pre pravidelné cvičenia, tvorivé dielne a kluby, víkendové semináre a workshopy, projekty a predstavenia. Pre svojich členov, ale aj pre širokú verejnosť centrum ponúka rôzne pohybové a tanečné aktivity s dôrazom na ich zdravotný aspekt, na vzdelanie, rozvoj a realizáciu osobnosti.

STANOVY – Tanečné divadlo Alternatív

 Článok 1.

ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

Názov združenia: Tanečné divadlo Alternatív

Sídlo združenia:   Bajzova 16/18, 010 01 Žilina

 Článok 2.

CIEĽ ZDRUŽENIA

 1. Občianske združenie Tanečné divadlo Alternatív (ďalej len združenie) je v zmysle zákona č.83/1990 Zb.  dobrovoľným združením občanov, ktorí jeho prostredníctvom vykonávajú vo svojom voľnom čase záujmovú činnosť zameranú na pohyb, tanec a divadlo.
 2. Poslaním združenia je:
  – realizácia detí, mládeže a dospelých formou tanca a pohybu, rozvoj ich osobnosti a tvorivosti
  – propagácia zdravotných aspektov tanca a pohybových aktivít, ktoré fyzicky a psychicky pôsobia na rozvoj osobnosti
  – rozvoj a propagácia tanečného divadla a súčasných tanečných a pohybových techník
 3. Združenie je otvorenou, samostatnou a nezávislou, nepolitickou spoločenskou organizáciou, vyvíjajúcou  svoju činnosť na demokratických princípoch.
 4. Činnosť združenia je nezisková, pretože nie je vykonávaná za účelom dosahovania zisku.

Článok 3.

HLAVNÉ ÚLOHY

 1. Združenie sa stará o rozvoj, prosperitu a ochranu základných záujmov členov, poskytuje im odbornú   poradenskú službu v oblasti pohybových aktivít, tanca a divadla.
 1. Združenie zabezpečuje pre svojich členov:
  – výučbu tanečných a pohybových techník pre mládež a dospelých
  – výučbu pohybovo-tanečnej prípravy pre deti predškolského a školského veku
  – prípravu a uskutočňovanie tanečných, multimediálnych domácich a zahraničných projektov
  – realizáciu recipročných medzinárodných projektov
  – účasť na domácich a zahraničných seminároch, projektoch a festivaloch
  – organizovanie kurzov, seminárov, predstavení a festivalov
  – výrobu, vydávanie a distribúciu hudobných, literárnych, filmových a iných audiovizuálnych diel
  – prevádzku klubového priestoru
 1. Združenie podporuje a realizuje aktivity pre rozvoj filantropie, sponzorstva, občianskej participácie a dobrovoľníctva.
 1. Združenie koordinuje svoju činnosť a spolupracuje s podobne zameranými organizáciami v SR.
 2. Združenie vytvára ekonomické, materiálno-technické odborné podmienky na svoju činnosť.
 3. Hlavným centrom aktivít združenia je Centrum pohybu a tanca Labyrint v prístavbe budovy Bábkového divadla v Žiline, ktorého prevádzka je súčasťou poslania a aktivít združenia. Labyrint zahŕňa infocentrum     a kaviareň, detský kútik, multifunkčnú tanečnú sálu, šatňu a kanceláriu.

Článok 4.

ČLENSTVO

 1. Členom združenia sa môže stať fyzická i právnická osoba, ktorá súhlasí s činnosťou združenia a jeho stanovami. Členom môžu byť aj občania iných štátov.
 1. Členstvo v združení je dobrovoľné. O prijatí rozhoduje výbor združenia, prijatie potvrdzuje členská schôdza. Členstvo sa zakladá podpisom prihlášky.
 1. Dokladom členstva je potvrdenie o členstve vydané výborom združenia.
 2. Členstvo zaniká:
  – vystúpením – členstvo zaniká dňom doručenia písomného oznámenia člena o vystúpení zo združenia
  – úmrtím fyzickej, resp. zánikom právnickej osoby
  – zánikom združenia
  – vyškrtnutím pre nečinnosť člena
  – vylúčením pre obzvlášť závažné previnenia nezlúčiteľné s členstvom v klube. O vylúčení rozhoduje výbor združenia.
 1. Člen združenia má právo:
  – zúčastňovať sa výučby tanečných a pohybových techník, kurzov, seminárov, projektov a všetkých aktivít organizovaných združením
  – zúčastňovať sa členských schôdzí
  – dávať podnety, pripomienky a návrhy na činnosť združenia
  – byť volený do orgánov združenia
 1. Člen združenia má povinnosť:
  – realizovať podľa svojich najlepších možností a schopností ciele a úlohy združenia
  – dodržiavať stanovy združenia, uvedomele dodržiavať disciplínu
  – rešpektovať a plniť rozhodnutia výboru združenia
  – platiť v termínoch členské príspevky a všetky schválené poplatky
  – chrániť, opatrovať a zveľaďovať majetok patriaci združeniu

Článok 5.

ORGÁNY ZDRUŽENIA

 1. Členská schôdza
 2. Výbor združenia
 3. Kontrolór

Článok 6.

ČLENSKÁ SCHôDZA

 1. Členská schôdza je najvyšším orgánom združenia. Koná sa minimálne 1 krát za rok. Zvoláva ju výbor združenia. Členská schôdza je uznášania schopná, ak je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých členov.
 2. Členská schôdza:
  – schvaľuje stanovy združenia, ich zmeny a dodatky
  – volí Výbor združenia a kontrolóra
  – prerokúva správu Výboru združenia o činnosti a čerpaní rozpočtu za uplynulé obdobie
  – je oprávnená zrušiť, alebo zmeniť rozhodnutie Výboru združenia, ak je v rozpore s platnými predpismi a stanovami združenia. Na platnosť uznesenia sa vyžaduje súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných členov združenia.

 Článok 7.

VÝBOR ZDRUŽENIA

 1. Výbor združenia riadi činnosť združenia medzi členskými schôdzami.
 2. Výbor združenia tvoria:
  – predseda
  – tajomník
  – hospodár
  – projektový manažér
  – umelecký manažér
 1. Výbor združenia sa schádza 1 krát za mesiac.
 2. Výbor:
  – pripravuje plán činnosti a rozpočet združenia
  – stará sa o koordináciu činností svojich členov
  – robí poradenskú službu pre svojich členov
  – zastupuje združenie na rokovaniach so štátnymi a ostatnými orgánmi a inštitúciami
  – organizuje v spolupráci so svojimi členmi podnikateľskú a inú povolenú činnosť, najmä na získavanie vlastných finančných príjmov
  – rozhoduje o použití prostriedkov získaných od štátu, organizácií a jednotlivcov na svoju činnosť
 1. Menom združenia sú oprávnení navonok vystupovať a konať predseda a tajomník. Predseda a tajomník sú štatutárnym orgánom združenia, pričom za združenie je oprávnený konať a podpisovať predseda a tajomník, každý samostatne.
 1. Výbor združenia je volený na 3 roky.

Článok 8.

Kontrolór

 1. Kontrolným orgánom združenia je 1 kontrolór, ktorý je za svoju činnosť zodpovedný členskej schôdzi.
 2. Kontrolór kontroluje hospodárenie združenia, upozorňuje výbor združenia na nedostatky a navrhuje riešenia na ich odstránenie. Kontroluje dodržiavanie stanov.
 1. Kontrolór má právo zúčastňovať sa na rokovaní Výboru združenia s hlasom poradným.

Článok 9.

ORGANIZAČNÉ ZÁSADY

 1. Združenie má právnu subjektivitu.
 2. Najvyšším orgánom je členská schôdza.
 3. Medzi členskými schôdzami riadi činnosť združenia výbor združenia.
 4. Kontrolór je článkom v systéme kontroly.

 Článok 10.

MAJETOK A HOSPODÁRENIE

 1. Združenie má vo vlastníctve majetok potrebný na zabezpečenie svojej činnosti.
 2. Zdrojom majetku sú:
  a) príjmy z členských príspevkov a schválených poplatkov
  b) príjmy z predstavení, seminárov a kurzov
  c) dotácie a granty, dary od fyzických a právnických osôb
  d) príjmy z doplnkovej podnikateľskej činnosti, prípadne iné príjmy
 3. Majetok združenia možno použiť iba v súlade s cieľom združenia v zmysle čl.2 a 3 týchto stanov.
 4. Majetok združenia musí byť spravovaný v súlade so zásadami riadneho hospodárenia.
 5. Všetky finančné prostriedky združenia sa ukladajú na samostatný účet zriadený pre tento účel v peňažnom ústave.
 1. Pre hospodárenie združenia platia všeobecne záväzné právne predpisy.
 2. Doplnkovú podnikateľskú činnosť predstavujú samofinancujúce aktivity, najmä prevádzka kaviarne v priestore Centra pohybu a tanca Labyrint, maloobchodný predaj a organizovanie kurzov a seminárov pre verejnosť. Podnikateľské aktivity sú realizované prostredníctvom  živnostenského listu. Účtovníctvo podnikateľských aktivít  je vedené oddelene od účtovníctva hlavných aktivít združenia. Cieľom doplnkových aktivít je získanie ďalších zdrojov na napĺňanie cieľov združenia. Zisk z podnikateľskej činnosti bude po zdanení  použitý na realizáciu hlavných aktivít združenia.

Článok 11.

ZÁNIK ZDRUŽENIA

 1. Združenie zaniká dobrovoľným rozpustením alebo zlúčením s iným združením na základe rozhodnutia členskej schôdze, alebo právoplatným rozhodnutím Ministerstva vnútra SR o jeho zrušení.
 1. Ak združenie zaniká rozpustením, členská schôdza menuje likvidátora. Pri likvidácii združenia sa najskôr uhradia všetky záväzky združenia. O použití likvidačného zostatku, ktorý môže byť použitý iba v súlade s čl.2 a 3 týchto stanov, rozhodne členská schôdza.

 Článok 12.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

 1. Stanovy nadobúdajú účinnosť dňom schválenia členskou schôdzou.
 2. Združenie vzniklo registráciou na Ministerstve vnútra SR dňa 10.2.2000, číslo spisu: VVS/1-900/90-16412
 3. Stanovy dňom schválenia na Ministerstve vnútra SR nahrádzajú pôvodné platné stanovy združenia schválené pri registrácii.