3P – Priestor pre pohyb 2017

Interaktívny vzdelávací program v oblasti súčasného tanca

Pre žiakov druhého stupňa základných škôl a žiakov stredných škôl

Čo je obsahom vzdelávacieho projektu 3P?

Prostredníctvom interaktívneho prístupu, priameho kontaktu s profesionálnym umelcom a nástrojov zážitkového vzdelávania oboznámime žiakov so súčasným tancom. Ide o veľmi aktívnu a rozvíjajúcu sa umeleckú formu, s ktorou sa stretávame v rôznych podobách: od experimentálneho umenia, cez klasické tanečné techniky a výrazové prvky až po amatérske súbory a workshopy pre „hýbateľov“.  V programe budeme klásť dôraz predovšetkým na perspektívu profesionálneho umenia. Okrajovo však predstavíme aj amatérsku rovinu – tvorbu a možnosti pohybovo-tanečného vzdelávania, ukážeme tanec  ako aktivitu podporujúca  kreativitu, predstavivosť a sebavyjadrenie a v neposlednom rade ako prostriedok na podporu fyzického i duševného zdravia.

Čo je naším cieľom?

Naším cieľom je zvýšiť povedomie o súčasnom tanci ako forme umenia medzi mladými ľuďmi v Žiline, posilniť komunitu aktívnych divákov a zároveň nájsť nových záujemcov o súčasný tanec či už profesionálne alebo amatérsky.

Program 3P

– sprostredkúva mladým ľuďom priamy a aktívny kontakt s umelcom a umením – obsiahne témy, ktoré nie sú štandardnou súčasťou školských osnov

– ponúka prehľad o trendoch v súčasnom umení, so zameraním na súčasný tanec

– ponúka multidisciplinárny prístup – predstavíme tanec a jeho možnosti i z pohľadu hudby, svetelného dizajnu, vizuálneho spracovania, tanec ako materiál pre audio – vizuálne spracovanie a pod. a tým oslovíme širšie spektrum ľudí s rôznymi záujmami.

– umožňuje tanečným umelcom stretnutie s mladou generáciou divákov s minimálnymi skúsenosťami a menej predvídateľnými očakávaniami, čo umelcom poskytne inú perspektívu a feedback na ich tvorbu a prístup.

Ako program prebieha:

Program prebieha v troch fázach:

  1. Prednáška s projekciou: – súčasný tanec a jeho formy na Slovensku a v zahraničí. Prierez históriou a ukážky rôznych prístupov prostredníctvom projekcie. Krátka praktická ukážka. Prednáška vedená aktívnym tanečným umelcom

Trvanie: 45 min. teda v rozsahu jednej vyučovacej hodiny – odporúčame v rámci predmetov Výchova umením, Umenie a kultúra, Etická výchova

  1. Pohybový workshop: jednoduchý tanečný tréning, ukážka jednoduchej techniky, fyzikality v tanci a improvizačných cvičení, obsahovo prispôsobený schopnostiam, potrebám a záujmom konkrétnych účastníkov.

Trvanie: 45 min. teda v rozsahu jednej vyučovacej hodiny – odporúčame v rámci predmetov Telesná výchova, Výchova umením, Umenie a kultúra

Je na rozhodnutí vzdelávacej inštitúcie kedy a namiesto ktorého predmetu sa budú prednáška a workshop realizovať.

  1. Tvorivý workshop pre užšiu skupinu záujemcov z predchádzajúcich dvoch fáz, v ktorej budú mať možnosť byť prítomní pri tvorbe alebo skúške tanečného predstavenia, byť súčasťou a aktívne zasahovať do tvorivého procesu z pohľadu tanca, ale i konceptu, hudby, svetelného dizajnu, scénografie a pod.

 Táto fáza neprebieha v škole v rámci vyučovania. Prebieha v kultúrnej inštitúcii, je vždy trošku iná, v závislosti od aktuálneho programu OZ TDA a Stanice Žilina-Záriečie.

Info a prihlasovanie

Kontaktná osoba/koordinátorka projektu: Barbora Jombíková, bashka@tda.sk 0904 485 142